Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

OSPO

Thực phẩm bổ sung
T35/NUTRICARE/2022
05/10/2022
2

LEANMAX COLOSTRUM

Thực phẩm bổ sung
T47/NUTRICARE/2021
22/03/2022
3

MUỐI TINH KHIẾT KHÔNG I-ỐT

Thực phẩm bổ sung
T14/NUTRICARE/2019
19/09/2019
4

LEANPRO GLULEVEL

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T30/NUTRICARE/2023
10/07/2023
5

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN LEANKID 100+ GROW

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T42/NUTRICARE/2023
04/06/2023
6

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN LEANKID 100+BA

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T43/NUTRICARE/2023
04/06/2023
7

LEANPRO SUREFORT

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T31/NUTRICARE/2023
27/06/2023
8

SỮA DINH DƯỠNG NUTRICARE SMARTA GROW HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI

Thực phẩm bổ sung
T21/NUTRICARE/2023
01/04/2023
9

SỮA DINH DƯỠNG NUTRICARE SMARTA GROW HƯƠNG CAM

Thực phẩm bổ sung
T19/NUTRICARE/2023
01/04/2023
10

SỮA DINH DƯỠNG NUTRICARE SMARTA GROW HƯƠNG DÂU

Thực phẩm bổ sung
T20/NUTRICARE/2023
01/04/2023