Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN GRANDCARE GOLD

Thực phẩm bổ sung
T43/NUTRICARE/2022
08/11/2022
2

SỮA DINH DƯỠNG CACAO LÚA MẠCH CARE 100 ACTIVE

Thực phẩm bổ sung
T40/NUTRICARE/2022
21/10/2022
3

OSPO

Thực phẩm bổ sung
T35/NUTRICARE/2022
05/10/2022
4

HanieKid Gold

Thực phẩm bổ sung
20/2022/CBSP-NUTRI
07/04/2022
5

CARE 100 GOLD 0+

Thực phẩm bổ sung
17/2022/CBSP-NUTRI
18/03/2022
6

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SMARTA IQ 2+

Thực phẩm bổ sung
03/2022/CBSP-NUTRI
07/03/2022
7

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SMARTA IQ 1+

Thực phẩm bổ sung
02/2022/CBSP-NUTRI
12/02/2022
8

LEANMAX COLOSTRUM

Thực phẩm bổ sung
T47/NUTRICARE/2021
22/03/2022
9

METAMAX

Thực phẩm bổ sung
28/2022/CBSP-NUTRI
15/06/2022
10

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC LEANPRO HOPE

Thực phẩm bổ sung
01/2019/CBSP - NUTRICARE