Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG COLOS GLUCARE

Thực phẩm bổ sung
T41/NUTRICARE/2021
27/01/2122
2

SMARTA MOM VIỆT QUẤT

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T31/NUTRICARE/2019
14/04/2020
3

THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRICARE KIDNEY 2

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T27/NUTRICARE/2019
4

THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRICARE KIDNEY 1

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T26/NUTRICARE/2019
5

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRICARE GOLD

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T08/NUTRICARE/2020
24/06/2020
6

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRICARE BONE

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T44/NUTRICARE/2020
08/02/2021
7

LEANPRO THYRO LID

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T39/NUTRICARE/2020
26/08/2020
8

LEANPRO PEPTIZER

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T27/NUTRICARE/2021
10/09/2021
9

THỰC PHẨM BỔ SUNG LEANMAX RENA GOLD 2

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T29/NUTRICARE/2019
05/12/2019
10

THỰC PHẨM BỔ SUNG LEANMAX RENA GOLD 1

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T28/NUTRICARE/2019
05/12/2019