Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

METACARE GROW 0+

Thực phẩm bổ sung
2

METACARE GROW 1+

Thực phẩm bổ sung
3

METACARE GROW 2+

Thực phẩm bổ sung
4

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN METACARE ECO

Thực phẩm bổ sung
T32/NUTRICARE/2022
19/08/2022
5

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN SMARTA IQ

Thực phẩm bổ sung
T23/NUTRICARE/2022
06/05/2022
6

METAMAX ADULT

Thực phẩm bổ sung
T48/NUTRICARE/2021
07/03/2022
7

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN METACARE GOLD

Thực phẩm bổ sung
T22/NUTRICARE/2022
06/05/2022
8

LEANMAX SOUP

Thực phẩm bổ sung
T13/NUTRICARE/2022
30/05/2022
9

SMARTA MOM VIỆT QUẤT

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T31/NUTRICARE/2019
14/04/2020
10

THỰC PHẨM BỔ SUNG NUTRICARE KIDNEY 2

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T27/NUTRICARE/2019