Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN SMARTA GROW

Thực phẩm bổ sung
T01/NUTRICARE/2023
11/01/2023
2

SỮA DINH DƯỠNG TRÁI CÂY SMARTA GROW HƯƠNG DÂU

Thực phẩm bổ sung
T07/NUTRICARE/2023
18/01/2023
3

SỮA DINH DƯỠNG TRÁI CÂY SMARTA GROW HƯƠNG CAM

Thực phẩm bổ sung
T06/NUTRICARE/2023
18/01/2023
4

SỮA DINH DƯỠNG TRÁI CÂY SMARTA GROW HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI

Thực phẩm bổ sung
T05/NUTRICARE/2023
18/01/2023
5

SỮA CHUA UỐNG METACARE YOYO HƯƠNG NHO

Thực phẩm bổ sung
T12/NUTRICARE/2023
18/01/2023
6

SỮA CHUA UỐNG METACARE YOYO HƯƠNG DÂU

Thực phẩm bổ sung
T11/NUTRICARE/2023
18/01/2023
7

SỮA CHUA UỐNG METACARE YOYO HƯƠNG CAM

Thực phẩm bổ sung
T10/NUTRICARE/2023
18/01/2023
8

NUTRICARE COLOS 24H GROW PLUS 2+

Thực phẩm bổ sung
Q09/NUTRICARE/2023
10/01/2023
9

SN NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS

Thực phẩm bổ sung
T48/NUTRICARE/2022
06/12/2022
10

METACARE GROW 0+

Thực phẩm bổ sung
24/2022/CBSP-NUTRI
18/05/2022