Product announcement

view 29/11/2019

STT
Product
Group
product
Publication number
Publication date
Self-published version
product announcement
Result
Test
Documentary
additional
1

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG ĐÀO

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
29/10/2019
2

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG ĐÀO

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
29/10/2019
3

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG ĐÀO

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
29/10/2019
4

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG CAM

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
10/10/2019
5

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG DÂU

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
29/10/2019
6

SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN SMARTA GROW

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
29/10/2019
7

SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN HANIE KID

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
29/10/2019
8

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG ĐÀO

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
29/10/2019
9

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG ĐÀO

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
29/10/2019
10

SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN SMARTA GROW

Thực phẩm bổ sung
T18/NUTRICARE/2019
29/10/2019