Chứng nhận về chất lượng

17.07.2018
/ 1400 lượt xem

Chứng nhận ISO 14001:2015

15.08.2017
/ 2306 lượt xem

Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

15.08.2017
/ 1518 lượt xem

Chứng Nhận ISO 22000:2005Certificate of ISO 22000

15.08.2017
/ 1392 lượt xem

Chứng Nhận HACCP CODE:2003Certificate of HACCP

27.06.2017
/ 1626 lượt xem

Chứng nhận GMPCertificate of GMP