COLOSCARE
Đề kháng khỏe - Bé tăng cân

Sản phẩm nổi bật

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180ml
1Năng lượngkcal92.3151
2Đạmg3.245.3
3Lysinmg270442
4Chất béog4.77.69
5ALA (Alpha-linolenic acid)mg20.433.3
6LA (Linoleic acid)mg279457
7Omega 3mg24.840.5
8Omega 6mg286469
9DHA mg3.275.35
10Carbohydrate tổngg9.615.7
11Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g0.550.9
12Sữa non (Colostrum)mg30.650
13Taurinmg1016.4
14Cholinmg8.8914.5
15Luteinµg44.572.8
16HMO (2’-FL)mg32.453
17Beta-glucan 1.3/1.6mg32.252.6
19Vitamin AIU343561
20Vitamin D3IU86.8142
21Vitamin EIU11.63
22Vitamin K1µg3.876.33
23Vitamin Cmg27.645.2
24Vitamin B1µg114187
25Vitamin B2µg286469
26Niacinµg10381698
27Axit pantothenicµg449734
28Vitamin B6µg85.4140
29Axit folicµg3049.1
30Vitamin B12µg0.390.64
31Biotinµg3.345.46
33Natrimg46.876.6
34Kalimg148242
35Clomg107176
36Canximg109179
37Phốt phomg97.6160
38Tỷ lệ Canxi/Phốt pho1.121.12
39Magiêmg15.926.1
40Sắtmg1.111.82
41Kẽmmg1.482.42
42Manganµg5793.3
43Đồngµg18.229.7
44I-ốtµg11.318.4
45Selenµg2.754.5
46Crômµg0.550.9
47Molypdenµg0.761.24

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal442177
2Chất đạm/Proteing16.26.48
3IgGmg1212485
4Sữa non/Colostrummg75003000
5Lactoferrinmg22.18.84
6Chất béo/Fatg14.85.91
7LA (Linoleic acid)mg1328531
8ALA (Alpha linolenic acid)mg16264.8
9DHA (Docosahexaenoic acid)mg2510
10Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg62.725.1
11Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g2.831.13
13HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) mg19076
14Beta-Glucan 1,3/1,6mg46.118.4
15Taurin/Taurinemg32.212.9
16Cholin/Cholinemg14.75.88
17Lysin/Lysinemg281112
18Lợi khuẩn/Probiotics*CFU6.37x10e82.55x10e8
19Vitamin AIU1300520
20Vitamin D3IU20280.8
21Vitamin EIU5.112.04
22Vitamin K1µg20.18.04
23Vitamin Cmg5321.2
24Vitamin B1µg370148
25Vitamin B2µg932373
26Niacinµg52212088
27Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1472589
28Vitamin B6µg592237
29Axit folic/Folic acidµg10642.3
30Vitamin B12µg1.920.77
31Biotinµg14.15.64
32Natri/Sodiummg24296.7
33Kali/Potassiummg414166
34Clo/Chloridemg492197
35Canxi/Calciummg447179
36Phốt pho/Phosphorusmg380152
37Tỷ lệ Canxi/Phốt pho1.181.18
38Magiê/Magnesiummg8132.4
39Sắt/Ironmg6.462.58
40Kẽm/Zincmg6.192.48
41Mangan/Manganeseµg343137
42Đồng/Copperµg13353.3
43I-ốt/Iodineµg70.328.1
44Selen/Seleniumµg22.48.98
45Crôm/Chromiumµg5.032.01
46Molypden/Molybdenumµg4.91.96

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal442177
2Chất đạm/Proteing15.96.36
3Sữa non/Colostrummg75003000
4IgGmg1212485
5Lactoferrinmg22.18.84
6Chất béo/Lipidg156
7LA (Linoleic acid)mg1328531
8ALA (Alpha linolenic acid)mg16265
9DHA (Docosahexaenoic acid)mg2510
10Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg62.725.1
11Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g2.831.13
12HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) mg19076
13Beta-Glucan 1,3/1,6mg46.118.4
14Taurin/Taurinemg32.212.9
15Cholin/Cholinemg14.75.88
16Lysin/Lysinemg281112
17Lợi khuẩn/Probiotics*CFU6.37x10e82.54x10e8
18Vitamin AIU1359544
19Vitamin D3IU18473.6
20Vitamin EIU5.112.04
21Vitamin K1µg20.18.04
22Vitamin Cmg5321.2
23Vitamin B1µg363145
24Vitamin B2µg875350
25Niacinµg52212088
26Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1427571
27Vitamin B6µg602241
28Axit folic/Folic acidµg11044
29Vitamin B12µg1.920.77
30Biotinµg14.15.65
31Natri/Sodiummg15160.2
32Kali/Potassiummg363145
33Clo/Chloridemg301120
34Canxi/Calciummg465186
35Phốt pho/Phosphorusmg321128
36Tỷ lệ Canxi/Phốt pho1.451.45
37Magiê/Magnesiummg79.531.8
38Sắt/Ironmg5.852.34
39Kẽm/Zincmg5.932.37
40Mangan/Manganeseµg353141
41Đồng/Copperµg11545.8
42I-ốt/Iodineµg76.530.6
43Selen/Seleniumµg22.38.9
44Crôm/Chromiumµg4.281.71
45Molypden/Molybdenumµg4.91.96
STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal48466.8
2Đạm/Proteing11.31.56
3Đạm whey/Whey protein g6.80.94
4Đạm casein/Casein proteing4.50.62
5Lysin/Lysinemg53273.4
6Sữa non/Colostrum mg75001035
7IgGmg1212167
8Lactoferrinmg27.33.77
9Chất béo/Lipidg23.13.19
10ALA (Alpha linolenic acid)mg25034.5
11LA (Linoleic acid)mg1776245
12DHA (Docosahexaenoic acid)mg10.81.49
13ARA (Arachidonic acid) mg111.52
14Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg598.14
15Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g20.28
16Inositolmg60.38.32
17L-Carnitin/L-Carnitinemg10.71.48
18Taurin/Taurine mg16.32.25
19Cholin/Cholinemg79.911
20Luteinµg496.76
21HMO (Fucosyllactose 2’-FL)mg24033.1
22Lợi khuẩn/Probiotics *cfu6.37 x 10e88.79 x 10e8
23Beta-Glucan 1,3/1,6mg202.76
24Vitamin AIU1330183
25Vitamin D3IU22831.5
26Vitamin EIU9.681.34
27Vitamin K1µg31.84.39
28Vitamin Cmg73.910.2
29Vitamin B1µg53674
30Vitamin B2µg63787.9
31Niacinµg3397469
32Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2188302
33Vitamin B6µg53774.1
34Axit folic/Folic acidµg53.17.33
35Vitamin B12µg1.20.17
36Biotinµg17.12.36
37Natri/Sodiummg13218.3
38Kali/Potassiummg44661.5
39Clo/Chloridemg30942.6
40Canxi/Calciummg38252.7
41Phốt pho/Phosphorusmg21329.4
42Magiê/Magnesiummg547.45
43Sắt/Ironmg10.11.39
44Kẽm/Zincmg6.860.95
45Mangan/Manganeseµg12417.1
46Đồng/Copperµg54074.5
47I-ốt/Iodineµg648.83
48Selen/Seleniumµg81.1

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

SỮA BỘT
PHA SẴN

STEP 2+
2-10 TUỔI

STEP 1+
1-2 TUỔI

STEP 0+
0-12 THÁNG

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180ml
1Năng lượngkcal92.3151
2Đạmg3.245.3
3Lysinmg270442
4Chất béog4.77.69
5ALA (Alpha-linolenic acid)mg20.433.3
6LA (Linoleic acid)mg279457
7Omega 3mg24.840.5
8Omega 6mg286469
9DHA mg3.275.35
10Carbohydrate tổngg9.615.7
11Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g0.550.9
12Sữa non (Colostrum)mg30.650
13Taurinmg1016.4
14Cholinmg8.8914.5
15Luteinµg44.572.8
16HMO (2’-FL)mg32.453
17Beta-glucan 1.3/1.6mg32.252.6
19Vitamin AIU343561
20Vitamin D3IU86.8142
21Vitamin EIU11.63
22Vitamin K1µg3.876.33
23Vitamin Cmg27.645.2
24Vitamin B1µg114187
25Vitamin B2µg286469
26Niacinµg10381698
27Axit pantothenicµg449734
28Vitamin B6µg85.4140
29Axit folicµg3049.1
30Vitamin B12µg0.390.64
31Biotinµg3.345.46
33Natrimg46.876.6
34Kalimg148242
35Clomg107176
36Canximg109179
37Phốt phomg97.6160
38Tỷ lệ Canxi/Phốt pho1.121.12
39Magiêmg15.926.1
40Sắtmg1.111.82
41Kẽmmg1.482.42
42Manganµg5793.3
43Đồngµg18.229.7
44I-ốtµg11.318.4
45Selenµg2.754.5
46Crômµg0.550.9
47Molypdenµg0.761.24

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal442177
2Chất đạm/Proteing16.26.48
3IgGmg1212485
4Sữa non/Colostrummg75003000
5Lactoferrinmg22.18.84
6Chất béo/Fatg14.85.91
7LA (Linoleic acid)mg1328531
8ALA (Alpha linolenic acid)mg16264.8
9DHA (Docosahexaenoic acid)mg2510
10Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg62.725.1
11Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g2.831.13
13HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) mg19076
14Beta-Glucan 1,3/1,6mg46.118.4
15Taurin/Taurinemg32.212.9
16Cholin/Cholinemg14.75.88
17Lysin/Lysinemg281112
18Lợi khuẩn/Probiotics*CFU6.37x10e82.55x10e8
19Vitamin AIU1300520
20Vitamin D3IU20280.8
21Vitamin EIU5.112.04
22Vitamin K1µg20.18.04
23Vitamin Cmg5321.2
24Vitamin B1µg370148
25Vitamin B2µg932373
26Niacinµg52212088
27Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1472589
28Vitamin B6µg592237
29Axit folic/Folic acidµg10642.3
30Vitamin B12µg1.920.77
31Biotinµg14.15.64
32Natri/Sodiummg24296.7
33Kali/Potassiummg414166
34Clo/Chloridemg492197
35Canxi/Calciummg447179
36Phốt pho/Phosphorusmg380152
37Tỷ lệ Canxi/Phốt pho1.181.18
38Magiê/Magnesiummg8132.4
39Sắt/Ironmg6.462.58
40Kẽm/Zincmg6.192.48
41Mangan/Manganeseµg343137
42Đồng/Copperµg13353.3
43I-ốt/Iodineµg70.328.1
44Selen/Seleniumµg22.48.98
45Crôm/Chromiumµg5.032.01
46Molypden/Molybdenumµg4.91.96

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal442177
2Chất đạm/Proteing15.96.36
3Sữa non/Colostrummg75003000
4IgGmg1212485
5Lactoferrinmg22.18.84
6Chất béo/Lipidg156
7LA (Linoleic acid)mg1328531
8ALA (Alpha linolenic acid)mg16265
9DHA (Docosahexaenoic acid)mg2510
10Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg62.725.1
11Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g2.831.13
12HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) mg19076
13Beta-Glucan 1,3/1,6mg46.118.4
14Taurin/Taurinemg32.212.9
15Cholin/Cholinemg14.75.88
16Lysin/Lysinemg281112
17Lợi khuẩn/Probiotics*CFU6.37x10e82.54x10e8
18Vitamin AIU1359544
19Vitamin D3IU18473.6
20Vitamin EIU5.112.04
21Vitamin K1µg20.18.04
22Vitamin Cmg5321.2
23Vitamin B1µg363145
24Vitamin B2µg875350
25Niacinµg52212088
26Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1427571
27Vitamin B6µg602241
28Axit folic/Folic acidµg11044
29Vitamin B12µg1.920.77
30Biotinµg14.15.65
31Natri/Sodiummg15160.2
32Kali/Potassiummg363145
33Clo/Chloridemg301120
34Canxi/Calciummg465186
35Phốt pho/Phosphorusmg321128
36Tỷ lệ Canxi/Phốt pho1.451.45
37Magiê/Magnesiummg79.531.8
38Sắt/Ironmg5.852.34
39Kẽm/Zincmg5.932.37
40Mangan/Manganeseµg353141
41Đồng/Copperµg11545.8
42I-ốt/Iodineµg76.530.6
43Selen/Seleniumµg22.38.9
44Crôm/Chromiumµg4.281.71
45Molypden/Molybdenumµg4.91.96
STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal48466.8
2Đạm/Proteing11.31.56
3Đạm whey/Whey protein g6.80.94
4Đạm casein/Casein proteing4.50.62
5Lysin/Lysinemg53273.4
6Sữa non/Colostrum mg75001035
7IgGmg1212167
8Lactoferrinmg27.33.77
9Chất béo/Lipidg23.13.19
10ALA (Alpha linolenic acid)mg25034.5
11LA (Linoleic acid)mg1776245
12DHA (Docosahexaenoic acid)mg10.81.49
13ARA (Arachidonic acid) mg111.52
14Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg598.14
15Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g20.28
16Inositolmg60.38.32
17L-Carnitin/L-Carnitinemg10.71.48
18Taurin/Taurine mg16.32.25
19Cholin/Cholinemg79.911
20Luteinµg496.76
21HMO (Fucosyllactose 2’-FL)mg24033.1
22Lợi khuẩn/Probiotics *cfu6.37 x 10e88.79 x 10e8
23Beta-Glucan 1,3/1,6mg202.76
24Vitamin AIU1330183
25Vitamin D3IU22831.5
26Vitamin EIU9.681.34
27Vitamin K1µg31.84.39
28Vitamin Cmg73.910.2
29Vitamin B1µg53674
30Vitamin B2µg63787.9
31Niacinµg3397469
32Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2188302
33Vitamin B6µg53774.1
34Axit folic/Folic acidµg53.17.33
35Vitamin B12µg1.20.17
36Biotinµg17.12.36
37Natri/Sodiummg13218.3
38Kali/Potassiummg44661.5
39Clo/Chloridemg30942.6
40Canxi/Calciummg38252.7
41Phốt pho/Phosphorusmg21329.4
42Magiê/Magnesiummg547.45
43Sắt/Ironmg10.11.39
44Kẽm/Zincmg6.860.95
45Mangan/Manganeseµg12417.1
46Đồng/Copperµg54074.5
47I-ốt/Iodineµg648.83
48Selen/Seleniumµg81.1

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

SỮA BỘT
PHA SẴN

STEP 2+
2-10 TUỔI

STEP 1+
1-2 TUỔI

STEP 0+
0-12 THÁNG

ĐĂNG KÝ 

* Mọi thông tin của quý khách đều được bảo mật tuyệt đối

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ 

* Mọi thông tin của quý khách đều được bảo mật tuyệt đối

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

NUTRICARE - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA DINH DƯỠNG Y HỌC

Trụ sở chính : Số 8 Khu A-TT2 Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

©2020 Allrights reserved nutricare.com.vn

Hotline: 1800 6011

Email: info@nutricare.com.vn

Website: http://nutricare.com.vn