ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Nam Nữ
29/11/2019 / 2789 lượt view

Công bố sản phẩm

 

 

STT Sản phẩm Nhóm sản phẩm Số công bố Ngày công bố Bản tự công bố sản phẩm Kết quả kiểm nghiệm Công văn bổ sung
1 SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG ĐÀO Thực phẩm bổ sung T18/NUTRICARE/2019 29/10/2019 Xem Xem  
2 SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG CAM  Thực phẩm bổ sung T24/NUTRICARE/2021 07/05/2021 Xem Xem  
3 SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG DÂU  Thực phẩm bổ sung T23/NUTRICARE/2021  07/05/2021 Xem Xem  
4 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN SMARTA GROW Thực phẩm bổ sung T20/NUTRICARE/2019  18/12/2019 Xem Xem  
5 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN HANIE KID Thực phẩm bổ sung T21/NUTRICARE/2019  04/12/2019 Xem Xem  
6 NUTRICARE KIDNEY 1 Thực phẩm bổ sung T26/NUTRICARE/2019  04/12/2019 Xem Xem Xem
7 NUTRICARE KIDNEY 2 Thực phẩm bổ sung T27/NUTRICARE/2019  05/12/2019 Xem Xem Xem
8 LEANMAX RENA GOLD 1 Thực phẩm bổ sung T28/NUTRICARE/2019 05/12/2019 Xem Xem

Xem

Xem

9 LEANMAX RENA GOLD 2 Thực phẩm bổ sung T29/NUTRICARE/2019 05/12/2019 Xem Xem Xem
10 SMARTA MOM VỊ VIỆT QUẤT Thực phẩm bổ sung T31/NUTRICARE/2019 27/12/2019 Xem Xem  
11 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG
COLOSCARE 1+
Thực phẩm bổ sung T05/NUTRICARE/2020 03/04/2020 Xem Xem  
12 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG COLOSCARE ADULT Thực phẩm bổ sung T14/NUTRICARE/2020 03/04/2020 Xem Xem  
13 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN LEANKID 100+ GROW Thực phẩm bổ sung T25/NUTRICARE/2020 13/02/2020 Xem Xem  
14 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
LEANKID 100+BA
Thực phẩm bổ sung T02/NUTRICARE/2020 28/04/2020 Xem Xem  
15 METAMAX GOLD Thực phẩm bổ sung T06/NUTRICARE/2020 28/04/2020 Xem Xem  
16 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
LEANMAX
Thực phẩm bổ sung T03/NUTRICARE/2020 28/04/2020 Xem Xem  
17 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN LEANKID 100+ GROW Thực phẩm bổ sung T25/NUTRICARE/2019 13/02/2020 Xem Xem   
18 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN NUTRICARE GOLD Thực phẩm bổ sung T33/NUTRICARE/2019 13/02/2020 Xem Xem  
19 SỮA HẠT NUNUT Thực phẩm bổ sung T32/NUTRICARE/2019 13/02/2020 Xem Xem  
20 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRICARE GOLD  Thực phẩm bổ sung  T08/NUTRICARE/2020 24/6/2020 Xem Xem   
21 SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN GLUCARE GOLD  Thực phẩm bổ sung  T21/NUTRICARE/2020 11/6/2020 Xem  Xem   
22 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GRANDCARE Thực phẩm bổ sung T07/NUTRICARE/2020 24/06/2020 Xem Xem Xem
23 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRICARE GOLD Thực phẩm bổ sung  T08/NUTRICARE/2020 24/06/2020 Xem Xem  
24 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANMAX LIGOS Thực phẩm bổ sung  T09/NUTRICARE/2020 24/06/2020 Xem Xem  
25 SẢN PHẨM Leanpro Thyro LID Thực phẩm bổ sung T39/NUTRICARE/2020 26/08/2020 Xem Xem Xem
26 Sản phẩm dinh dưỡng Glucare Gold Thực phẩm bổ sung T52/NUTRICARE/2020 08/01/2021 Xem Xem  
27 Sản phẩm dinh dưỡng LEANMAX Thực phẩm bổ sung T51/NUTRICARE/2020 08/01/2021 Xem Xem  
28 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANMAX MOM Thực phẩm bổ sung T07/NUTRICARE/2021 05/06/2021 Xem Xem  
29 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANMAX BONE Thực phẩm bổ sung T06/NUTRICARE/2021 28/04/2021 Xem Xem