Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

CARE 100 ACTIVE

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T01/NUTRICARE/2021
28/01/2021
2

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANKID 100+ 2

Thực phẩm bổ sung
07/2019/CBSP - NUTRICARE
3

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI: LEANKID 100+ GROW

Thực phẩm bổ sung
26/2021/CBSP-NUTRI
15/11/2021
4

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC LEANMAX HOPE

Thực phẩm bổ sung
10/2020/CBSP-NUTRI
10/08/2020
5

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANKID 100+ BA

Thực phẩm bổ sung
08/2019/CBSP - NUTRICARE
6

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANKID 100+ 1

Thực phẩm bổ sung
06/2019/CBTP - NUTRICARE
7

THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT NUTRICARE CERNA

Thực phẩm bổ sung
08/2018/CBSP-NUTRI
01/03/2018
8

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC LEANPRO 10+

Thực phẩm bổ sung
39/2018/CBSP-NUTRI
26/10/2018