PHÁT TRIỂN

Bền Vững

Voi-Cong-Dong

VỚI

Cộng Đồng

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, Nutricare nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người.

bg-cam-ket

CAM KẾT

Voi-Cong-Dong_Hanh-DOng

HÀNH ĐỘNG

VỚI

Môi Trường

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, Nutricare nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người.

bg-moi-truong
bg-cam-ket

CAM KẾT

Voi-MT_Hanh-Dong

HÀNH ĐỘNG

VỚI

Người Lao Động

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, Nutricare nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người.

Voi-Nhan-Vien
bg-cam-ket

CAM KẾT

HÀNH ĐỘNG